49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 32
http://pup.brzeg.pl/klient/zwrot_kosztow.html

Zwrot poniesionych kosztów - regulamin

I. Starosta dokona zwrotu kosztów przejazdu ze środków Funduszu Pracy przez okres
do 12 miesięcy osobie, która spełnia następujące warunki:

  1. na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenie
    i dojeżdża do tych miejsc,

  2. uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczające 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.


II. Wnioski należy składać co miesiąc za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
Wnioski niekompletne, złożone bez wymaganych załączników, nie podpisane przez uprawnione osoby lub nieprawidłowo sporządzone zostaną odrzucone.


III. O rozpatrzeniu wniosku o zwrot kosztów przejazdu Starosta powiadamia wnioskodawcę na piśmie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. Zwrot poniesionych kosztów przejazdu

1. Środkami komunikacji publicznej

Refundacja kosztów przejazdu nastąpi na podstawie przedłożonego oryginału biletu miesięcznego lub biletów jednorazowych najtańszego dogodnego środka transportu PKS/PKP. Bilety muszą być czytelne! Każdy przedstawiony bilet podlega weryfikacji
pod względem zgodności miejsca odjazdu i przyjazdu oraz daty i godziny przejazdu z datą
i godziną pracy/zajęć. Na podstawie biletów jednorazowych oraz biletu miesięcznego zwrot kosztów przejazdu przyznawany jest do wysokości 100 % faktycznie poniesionych kosztów odpowiadających cenom przedłożonych biletów.

W przypadku osób bezrobotnych podejmujących lub kończących w trakcie miesiąca zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie lub odbywania zajęć aktywizujących z poradnictwa zawodowego rozliczenie na podstawie :

- biletów jednorazowych następuję do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu odpowiadających cenom biletów jednorazowych za dni świadczenia pracy,

- biletu miesięcznego oblicza się dzieląc cenę biletu miesięcznego obowiązującego na danej trasie przez 30 dni i mnożąc przez liczbę dni, za które świadczenie przysługuje; w przypadku biletów miesięcznych do refundacji zalicza się również soboty i niedziele oraz dni świąteczne przypadające na okres przedłożonego rozliczenia.

W przypadku, kiedy suma biletów jednorazowych przewyższy kwotę biletu miesięcznego, zwrot kosztów wypłacany będzie do wysokości biletu miesięcznego.
Osoba bezrobotna powinna dokonać kalkulacji i wybrać najtańszy środek przejazdu.

2. Prywatnym środkiem transportu

a) Refundacja kosztów przejazdu dla osób dojeżdżających prywatnym środkiem transportu nastąpi na podstawie przedłożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami tzn.: ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy, listy obecności, oświadczenie właściciela lub współwłaściciela pojazdu o użyczeniu, zaświadczenie z PKS/PKP o cenie biletu jednorazowego oraz miesięcznego obowiązującej na danej trasie.

Zwrot kosztów przejazdu dla osób dojeżdżających prywatnym środkiem transportu dokonuje się proporcjonalnie do dni faktycznego świadczenia pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub odbywania zajęć aktywizujących z poradnictwa zawodowego wysokości nieprzekraczającej 100% ceny biletu miesięcznego.

b) W przypadku osób dowożonych do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub uczestnictwa w zajęciach aktywizujących
z poradnictwa zawodowego prywatnym środkiem transportu jako ?pasażer? nie posiadający prawa jazdy rozliczenie następuje na podstawie złożonego wniosku wraz załącznikami
tzn.: kserokopii listy obecności, dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy osoby uprawnionej
do kierowania pojazdem, oświadczenia właściciela lub współwłaściciela samochodu osobowego o użyczeniu pojazdu w celu dowożenia osoby bezrobotnej do miejsca
pracy/ zajęć, zaświadczenie z PKS/PKP o cenie biletu jednorazowego oraz miesięcznego obowiązującej na danej trasie. Rozliczenie dokonywane jest proporcjonalnie
do dni faktycznego świadczenia pracy/ zajęć w wysokości nieprzekraczającej 100% ceny biletu miesięcznego.


Osoby bezrobotne dowożone do miejsca pracy zakładowym środkiem transportu rozliczane będą na podstawie faktury imiennej lub rachunku imiennego wystawionego przez zakład pracy oraz kserokopii listy obecności.


V. Przez okres do 3 miesięcy bezrobotnym podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia na zasadach przedstawionych powyżej, jednakże do wniosku o zwrot kosztów przejazdu należy dodatkowo dołączyć:
kopię umowy o pracę, zaświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanego wynagrodzenia brutto każdorazowo za miesiąc, którego wniosek dotyczył.


VI. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje:

1. Za dni nieobecności w pracy, na stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, szkoleniu oraz uczestnictwa w zajęciach aktywizujących z poradnictwa zawodowego w przypadku przejazdu prywatnym środkiem transportu.

2. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba korzysta z jednego prywatnego środka transportu zwrot kosztów przysługuje wówczas wyłącznie właścicielowi lub właściwemu użytnikowi pojazdu.

3. Za miesiąc, w którym rozwiązany został stosunek pracy lub stosunek służbowy z winy pracownika: za miesiąc w którym osoba przerwała staż , przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie lub zajęcia aktywizujące z poradnictwa zawodowego.

Nazawa pliku

Format Rozmiar Pobierz

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów na staż 

86 KB

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami).

Grafika : drukuj / nie drukuj